Tọa Đàm “Cốt lõi của giáo dục”

– Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 15 giờ 00 phút ngày 08/12/2022 (Thứ 5)
– Địa điểm: Phòng 202H
– Thành phần: Ban giám hiệu, CBGV, NV Nhà trường
– Chuyên gia: Thầy Dương Quang Minh – Cố vấn chuyên môn hệ thống trường Tuệ Đức, hiệu phó chuyên môn của trường Cao đẳng Quốc tế Tuệ Đức Vabis.