INTERNATIONAL CO-OPERATION

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Xu hướng toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học công nghệ trở thành động lực thúc đẩy các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học của mỗi quốc gia đổi mới không ngừng, đặc biệt là hội nhập quốc tế để cập nhật những xu thế mới, tri thức mới nhằm bắt kịp và phù hợp xu thế chung của thế giới.

Để thực hiện thành công mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có thể hòa nhập với thời đại 4.0: Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp. Định hướng cơ bản trong hoạt động hợp tác quốc tế đến năm 2030 của Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ như sau:

• Tiếp tục hợp tác với Trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc (Korea Polytechnic University - KPU) và hệ thống Trường Cao đẳng Bách khoa Hàn Quốc (Korea Polytechnic – KOPO) trong lĩnh vực xây dựng mô hình, chương trình đào tạo và phương thức quản trị Nhà trường.

• Tăng cường các hoạt động hợp tác giao lưu, trao đổi giảng viên và sinh viên với các cơ sở giáo dục quốc tế, trước mắt là các cơ sở giáo dục của Hàn Quốc, Nhật Bản. Thông qua quan hệ hợp tác, tìm kiếm các nguồn kinh phí/học bổng tài trợ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

• Đa dạng hóa các hình thức hợp tác: Hợp tác trong đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác song phương và đa phương... nhằm cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ thông qua các chương trình nghiên cứu chung; từng bước chuẩn hóa các chương trình đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tiến tới quốc tế hóa các chương trình, giáo trình giảng dạy.

INTERNATIONAL STRATEGIC PARTNERS

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ