Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới

Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới (xem chi tiết tại đây)

Nguồn: http://bacninh.gov.vn/