ENTERPRISE CO-OPERATION

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Nhà trường và doanh nghiệp luôn xây dựng mối quan hệ mật thiết thông qua mô hình “Doanh nghiệp thân thiết” để tạo môi trường trải nghiệm, thực tập, tham gia sản xuất cho giảng viên và học sinh sinh viên; xây dựng hệ thống xưởng sản xuất kết hợp thực tập với mục đích trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp và giúp sinh viên thích nghi với thực tế sản xuất.